Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Nakupování zboží v našem elektronickém obchodě na stránce topdřezy.cz mohou uskutečňovat právnické a fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Kontaktní údaje prodávajícího: Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je

Trenter Office s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3,
602 00 Brno
IČO: 01946978
DIČ: CZ01946978

 

Poštovní adresa (vrácení produktů):

Di Lusso, s.r.o.
Hradná 3, 945 01 Komárno
Slovenská republika
Tel: +420 775 911 986

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 
2. Zákazníkem internetového obchodu topdřezy.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://shop.topdřezy.cz/ (dále jen „webová stránka“).
 
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

II. Kupní smlouva
1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
 
2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".
 
3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
 
4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na objednávku“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.
 
III. Právo na odstoupení od smlouvy

 

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (spotrebiteľa):

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@topdrezy.cz.

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel muže zboží vrátit na poštovní adresu prodavajíciho: Di Lusso, s.r.o., Hradná č. 3, Komárno 945 01 Slovenská republika nebo: Vrácení zboží může proběhnout na vámi zvolené adrese, vyzvednutím zboží přepravní společností. Za tyto dodatečně vzniklé náklady si účtujeme paušální poplatek 350 CZK.

5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

 

Právo odstoupení od smlouvy kupujícího (podnikatele): 

Podnikatelem se rozumí: 

-        osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

-        osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

-        osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

-        osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu 

Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s reklamační řád a způsobem dopravy, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

V případě, že zboží nakupuje osoba v souvislosti s jejím podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

 

IV. Způsoby platby

 
1. Dobírka
Při tomto způsobu se platba realizuje v hotovosti při přebrání zboží.

2. Platba platobní kartou (online přez platební bránu FONDY)
Platební brána FONDY představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění FCA UK, č. 900705 /. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.
Více informací naleznete na naší internetové stránce: https://fondy.eu/cz/
 
3. Platba předem bankovním převodem
Při tomto způsobu společnost TRENTER OFFICE s.r.o. vystaví zákazníkovi zálohovou fakturu. Splatnost faktury je 7 dní.
V. Storno objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku písemně e-mailem na adresu info@topdrezy.cz nebo telefonicky na čísle +420 775 911 986.

V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před odesláním zboží ze skladu, společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se zavazuje vrátit zákazníkovi celou zaplacenou sumu. V případě, že se zákazník rozhodne stornovat objednávku poté, co zboží opustilo sklad, náklady spojené s vyexpedováním zboží hradí zákazník. Pokud zákazník obdržel zboží a poté objednávku zrušil, musí zákazník zaplatit za zpáteční dopravu. Zákazník musí také zboží zabalit tak, aby se k nám dostalo nepoškozené a bezpečné.

Storno objednávky ze strany TRENTER OFFICE s.r.o. – společnost TRENTER OFFICE s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: - není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě, či za podmínek z objednávky, zboží se už nevyrábí nebo nedodává, či se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží.

 

VI. Vrácení zboží

 

Zákazník má právo vrátit zboží do 14 dní od dodání zboží bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a včetně kompletního příslušenství. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, tj. u dřezů typicky v případě, že ve dřezu byl na základě požadavku zákazníka vyvrtán otvor na baterii (příp. excentrické ovládání nebo dávkovač saponátu). V případě, že budou tyto podmínky splněny (tj. vrácené zboží bude nepoškozené, nepoužité, včetně kompletního příslušenství a bez úpravy dle požadavku zákazníka), společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se zavazuje k vrácení zaplacené částky za zboží na bankovní účet zákazníka.

Zákazník může požádat společnost TRENTER OFFICE s.r.o. o zpětnou přepravu zboží kurýrní službou (zejména u granitových dřezů je to výrazně doporučeno kvůli snížení rizika poškození zboží při přepravě – pokud bude vracené zboží společnosti TRENTER OFFICE s.r.o. doručeno poškozené, nárok na vrácení peněz kupujícímu zaniká). Cena zpětné přepravy činí 350,- Kč včetně DPH.

V případě zájmu o vrácení zboží je zákazník povinen nejdříve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat společnost TRENTER OFFICE s.r.o. (Tel.: 775 911 986, e-mail: info@topdrezy.cz). Následně bude se zákazníkem domluven způsob přepravy. Adresa pro odeslání vráceného zboží: Di Lusso, s.r.o., Hradná 3, Komárno 945 01, Slovenská republika.

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@topdrezy.cz

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.